Home Regulament de Organizare si Functionare al Primariei
04 . 10 . 2022
Primaria Municipiului Fetesti - Regulament de Organizare si Functionare

PARTEA I
DISPOZIŢII GENERALE


1.1. Baza legală de organizare şi funcţionare.
Art. 1 Primăria municipiului Feteşti este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicatã şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Feteşti privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului şi serviciilor publice.
Art. 2 Primarul, Viceprimarul, Secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al Primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Feteşti, care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului Feteşti, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.
Art. 3 Primarul  este reprezentantul administraţiei publice locale a municipiului Feteşti şi conducătorul aparatului de specialitate, pe care îl conduce şi controlează.
Art. 4 Primarul  reprezintă autoritatea executivă în realizarea autonomiei locale.
Art. 5 Primarul  răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice a municipiului Feteşti, în condiţiile legii.
Art. 6 Primarul reprezintă municipiul Feteşti în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.
Art. 7 În relaţiile dintre Consiliul Local Feteşti, ca autoritate deliberativă şi Primarul, ca autoritate executivă nu există raporturi de subordonare.
Art. 8 Regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi Primăria municipiului Feteşti este reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
Art.9 (1) Normele de conduită profesională a funcţionarilor publici sunt reglementate de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici şi sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică în cadrul Primăriei municipiului Feteşti .
 (2) Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Legea   nr. 477 din  8 noiembrie 2004  privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice şi sunt obligatorii pentru personalul contractual, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie  contractualã în cadrul Primăriei Municipiului Feteşti .
Art. 10  Principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Feteşti sunt urmatoarele:
      a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
      b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei publice;
      c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
      d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
      e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;
      f) integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta funcţie;
      g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
      h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie sa fie de bună-credinţă;
       i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfaşurate de funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

Art. 11 (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor instituţiei publice.
           (2) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a caştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

Art. 12 (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul Primăriei Municipiului Feteşti, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
            (2) Funcţionarilor publici le este interzis:
      a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatura cu activitatea Primăriei Municipiului Feteşti, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
      b) să facă aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Primăria Municipiului Feteşti are calitatea de parte;
      c) să dezvaluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevazute de lege;
     d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

Art. 13 (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Primăriei Municipiului Feteşti .
              (2) În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lasa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art. 14 În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:
      a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
      b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
      c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
      d) să afişeze, în cadrul Primăriei Municipiului Feteşti, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.

Art. 15 Functionarii publici nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.


1. 2. Structura organizatorică şi principalele tipuri de relaţii funcţionale în cadrul Primăriei Municipiului Feteşti

Art. 16 Structura organizatorică a Primăriei Municipiului Feteşti  este în conformitate cu hotararea Consiliului Local Feteşti privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii.
Art. 17 (1) În relaţiile cu personalul din cadrul Primăriei municipiului Feteşti, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi sa aibă un comportament bazat pe respect, bună-credintă, corectitudine şi amabilitate.
             (2) Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei si demnităţii persoanelor din cadrul Primăriei municipiului Feteşti, precum şi persoanelor cu care intră în legatură în exercitarea funcţiei publice, prin:
      a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
      b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
      c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

Art. 18 Principale tipuri de relaţii funcţionale şi modul de stabilire al acestora se prezintă astfel:

A. Relaţii de autoritate ierarhice:   
                      
a) subordonarea viceprimarului faţă de primar;
b) subordonarea, directorilor, directorilor executivi, şefilor serviciilor şi compartimentelor independente faţă de primar şi după caz, faţă de viceprimar sau faţă de secretarul municipiului Feteşti în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a dispoziţiilor primarului  şi a structurii organizatorice;
c) subordonarea directorilor executivi adjuncţi, şefilor de servicii şi şefilor de birouri faţă de directorii sau directorii executivi, dupa caz;
d) subordonarea personalului de execuţie faţă de  directorul, directorul executiv, directorul executiv adjunct, şeful de serviciu sau şeful de birou, după caz;

B. Relaţii de autoritate funcţionale

Se stabilesc de către compartimentele din structura organizatorică a Primăriei municipiului Feteşti cu serviciile publice şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local, precum şi cu regiile autonome şi societaţile comerciale din subordinea Consiliului Local, în conformitate cu obiectul de activitate, atribuţiile specifice fiecărui compartiment sau competenţele acordate prin dispoziţia primarului şi în limitele prevederilor legale;

C. Relaţii de cooperare
 
a)  Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei municipiului Feteşti sau între acestea şi compartimentele corespondente din cadrul unităţilor subordonate Consiliului Local Feteşti;
b)  Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei municipiului Feteşti şi compartimente similare din celelalte structuri ale administratiei centrale sau locale, O.N.G.- uri etc. din ţară sau din stăinatate. Aceste relaţii de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor compartimentului sau a competenţelor acordate prin dispoziţia primarului sau hotararea Consiliului Local Feteşti


D. Relaţii de reprezentare

În limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de primar (prin dispoziţie), secretarul, viceprimarul sau personalul compartimentelor din structura organizatorică reprezintă Primăria municipiului Feteşti în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, organisme, O.N.G.-uri, etc., din ţara sau strainatate;
Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învaţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Primăriei municipiului Feteşti.

E. Relaţii de inspecţie şi control

Se stabilesc între compartimentele specializate în inspecţie şi control (Compartimentul Audit, Direcţia Economicã, Serviciul Public Poliţia Comunitară şi Serviciul Public de Evidenţa a Persoanelor), compartimentele sau personalul mandatat prin dispoziţia primarului şi unitaţile subordonate Consiliului Local sau care desfasoară activităţi supuse inspecţiei şi controlului, conform competenţelor stabilite prin legi şi alte acte normative în vigoare.

 

PARTEA II
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECŢIILOR, SERVICIILOR,
BIROURILOR ŞI COMPARTIMENTRLOR DIN CADRUL
PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FETEŞTI


ATRIBUŢII SPECIFICE

Art. 19 Structura organizatorică a Primăriei municipiului Feteşti cuprinde urmatoarele compartimente care funcţioneazã în conformitate cu atribuţiile specifice domeniului de activitate, astfel:
• Cabinet Primar
• Compartiment Resurse Umane
• Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală
○Compartiment Juridic
○Compartiment Relaţii cu Publicul, Registratură
○Serviciul Public de Asistenţă Socială
▪ Birou Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară
- Compartiment Asistenţă Medicală Comunitară
• Direcţia Economicã 
o Serviciul Impozite şi Taxe
o Birou Buget-Contabilitate
o Compartiment Comercial, Transport Local
• Direcţia Dezvoltare Investiţii şi Proiecte Europene
o Serviciul Programe Dezvotare  Investiţii şi Proiecte Europene
▪  Compartiment Programe de Dezvoltare Investiţii
▪  Compartiment Proiecte Europene
▪  Compartiment Achiziţii
o Compartiment Patrimoniu
o Compartiment Monitorizare Servicii Publice, Calitate şi Mediu

• Direcţia Urbanism
o Compartiment Tehnic şi Urbanism
o Compartiment Cadastru
• Serviciul Public Poliţia Comunitară
• Compartiment Audit
• Compartiment Protecţie Civilã – P.S.I.
• Compartiment Consultanţa Rromi
• Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor
o Compartiment Evidenţa Persoanelor
o Compartiment Stare Civilă
• Compartiment pentru Comisiile de Specialitate ale C.L.M.
• Compartiment  Arhivã
• Birou Registrul Agricol
• Compartiment Administrativ
• Cabinet Asistenţă Medicală
• Compartiment Activităţi Autofinanţate (Piaţa)
• Creşa
• Direcţia Educaţie, Cultură şi Sport
o Casa de Cultură
o Biblioteca
• D.A.D.P.


Art. 20 Primarul conduce şi propune  spre  aprobare activitatea aparatului propriu de specialitate.
În cadrul numarului total de posturi aprobate prin hotararea Consiliului Local, pentru buna funcţionare a institutiei, primarul propune numărul de posturi pentru compartimentele din structura oganizatorică, propune transformarea posturilor vacante prevazute în statul de funcţii, conform legislaţiei în vigoare, aprobă modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea în cadrul altui compartiment al primãriei, precum şi constituirea de colective şi compartimente de lucru, în funcţie de necesităţi.

Art. 21 Atribuţiile primarului sunt cele prevazute de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicatã.
• îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea
serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfaşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;
• prezinta consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unitaţii administrativ-teritoriale;
• prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
• elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ teritoriale şi le supune aprobării consiliului local;
• exercită funcţia de ordonator principal de credite;
• întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
• iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
• verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar;
• coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
• ia măsuri pentru prevenirea şi, dupa caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
• ia masuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) –d)
• ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) –d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale
• numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
• asigură elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
• emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
• asigură realizarea lucrărilor şi ia măsuri necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetaţenilor;
• colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlelte organe de spacialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu Consiliul Judeţean;
• la propunerea primarului, pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de Consiliul Local, se face numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.

Art. 22  Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale, conform prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

Art. 23 Secretarul municipiului Feteşti îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţiile prevazute  de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
• avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului şi hotărârile Consiliului Local;
• participă la şedinţele Consiliului Local;
• asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Local şi primar;
• organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Local şi dispoziţiile primarului;
• asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute, în condiţiile legii 544/ 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
• asigură procedurile de convocare a Consiliului Local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul verbal al şedinţei Consiliului Local şi redactează hotărârile Consiliului Local;
• pregateşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local;
• alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul Local sau de primar, după caz.
• coordonează activitatea Biroului Registru Agricol (conform prevederile art. 9 alin. (2) din O.G. 28/2008 privind Registrul Agricol) si Compartimentimentului pentru Comisiile de Specialitate ale C.L.M.

Art. 24 Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului Feteşti sunt organizate şi funcţionează în conformitate cu atribuţiile specifice domeniului de activitate.

Art. 25  (1)Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost redactat în baza propunerilor compartimentelor din structura organizatorică a Primăriei municipiului Feteşti care răspund de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea atribuţiilor prevazute.
(2) Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei municipiul Feteşti transmit, în termen, la solicitarea Compartimentului Resurse Umane propuneri pentru Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, organigrama, statul de funcţii şi numărul de posturi.
(3) Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei municipiului Feteşti au obligaţia de a comunica Compartimentului Resurse Umane orice modificare intervenită în atribuţiile specifice domeniului de activitate, urmare a punerii în aplicare a legislaţiei apărute ulterior aprobării prezentului regulament, precum şi aplicării, conform legii, a hotărârilor Consiliului Local şi dispoziţiilor primarului municipiului Feteşti.
(4) Modificările intervenite în atribuţiile compartimentelor din structura organizatorică se aprobă prin fişa postului personalului acestora.
(5) Toate compartimentele Primăriei municipiului Feteşti sunt obligate ca în termen de 5 zile de la data solicitării să pună la dispoziţia celorlalte compartimente din structura organizatorică, informaţiile şi/sau documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor prevazute în prezentul Regulament.
(6) Toţi salariaţii Primăriei municipiului Feteşti răspund de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare specifice domeniului de activitate.
(7) Şefii de compartimente vor întocmi fişele de post şi fisele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, pe care le supun spre aprobare primarului, cu avizul şefului ierarhic superior.
(8) În fişele de post vor fi cuprinse atribuţii, atât ale posturilor de conducere cât şi ale celor de execuţie privind protecţia muncii şi asigurarea calităţii serviciilor.
(9) Direcţiile, serviciile şi birourile de specialitate, susţin proiectele de hotărâri propuse spre adoptare Consiliului Local Feteşti în comisiile de specialitate ale acestuia.
(10) Actele întocmite de personalul de specialitate vor fi semnate de şefii de compartimente şi de direcţii conform organigramei şi atribuţiilor delegate de primar.
(11) Toţi salariaţii au obligaţia de a aplica întocmai politica referitoare la calitate şi de a realiza obiectivele strategice cuprinse în Declaraţia şi Angajamentul Primarului, obiectivele specifice definite în Planificarea calităţii. De asemenea, toţi salariaţii au obligaţia de a aplica corespunzator cerinţele standardului de management al calităţii şi procesele cuprinse în Manualul calităţii, în procedurile generale şi specifice, precum şi în documentele stabilite pentru sistem.
(12) Circuitul documentelor care rezultă din îndeplinirea atribuţiilor compartimentelor Primãriei municipiului Feteşti aprobate prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare va fi aprobat prin dispoziţia primarului.
(13) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se modifică şi completează, conform legislaţiei intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia.
(14) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se reactualizează ca urmare a modificării organigramei Primăriei municipiului Feteşti, sau, ori de cate ori se impune.

Ultima actualizare ( Vineri, 05 Noiembrie 2010 09:59 )
 
CHESTIONARE STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive